ИТ – 134 ТДПТУ Недељковиќ ДООЕЛ експорт – импорт Скопје Инспекциско тело Недељковиќ – Скопје

                 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ТДПТУ Недељковиќ ДООЕЛ експорт – импорт Скопје
Инспекциско тело Недељковиќ - Скопје
Адреса
ул. Жан Жорес, бр.65, 1000 Скопје
igor.nedeljkovic@yahoo.com
inspekcija.nedeljkovic@yahoo.com
075 281 049
02/ 3228 275
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на мерила за зафатнина и проток: мерни системи (справи) за течно гориво и течен нафтен гас
Прва акредитација
15.02.2023
Дата на важност на сертификатот
14.02.2027