ЛТ – 099 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје , Факултет за електротехника и информациски технологии, Лабораторија за радијациона физика

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии Лабораторија за радијациона физика
Адреса
ул. Руѓер Бошковиќ бр. 18, П. фах 574, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење, процена на персонален дозен еквивалент
Прва акредитација
01.11.2023
Дата на важност на сертификатот
31.10.2027