ЛТ – 098 Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Технолошко-технички факултет Велес, Прехрамбено-технолошки центар за развој на иновативни продукти

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Св. Климент Охридски” Битола Технолошко-технички факултет Велес - Прехранбено-технолошки центар за развој на иновативни продукти
Адреса
Ул. „ Димитар Влахов“ бб., 1400 Велес
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на сурово млеко
Прва акредитација
27.09.2023
Дата на важност на сертификатот
26.09.2027