ЛТ – 089 Лабораторија за хроматографски анализи, Природно-математички факултет – Скопје , Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Лабораторија за хроматографски анализи
Природно-математички факултет - Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Адреса
Ул. Архимедова 3, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирања на примероци од животната средина (почва, воздух), земање на примероци од животната средина (почва, воздух)
Прва акредитација
15.12.2021
Дата на важност на сертификатот
14.12.2025