Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ЛТ-093 МАТЕКА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Гостивар

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ДГПТУ МАТЕКА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт-импорт Гостивар, Лабораторија за испитување градежни материјали за геомеханика, агрегати, бетон и асфалт
МАТЕКА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО, Гостивар
Адреса
ул. 18ти Ноември бр.110 Гостивар
mateqaengineering@gmail.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на градежни производи, материјали и конструкции, бетон, камен и агрегати, карпи и земја, асфалт и битумен
Прва акредитација
23.02.2022
Дата на важност на сертификатот
22.02.2026