ЛТ-094 Друштво за градежништво и услуги МН ИНЖИНЕРИНГ ЛАБОРАТОРИЈА Друштво со ограничена одговорност, Гостивар

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за градежништво и услуги МН ИНЖИНЕРИНГ ЛАБОРАТОРИЈА
Друштво со ограничена одговорност, Гостивар
Адреса
Ул. Никола Парапунов бр. 33, 1230 Општина Гостивар
Тел. +389 70 688 979
+389 73 266 811
www.mne.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Испитување на градежни материјали и производи
Прва акредитација
27.04.2022
Дата на важност на сертификатот
26.04.2026