ЛТ – 095 Друштво за градежништво, проектирање, инженеринг, посредување и услуги Геодизајн Инженеринг ДООЕЛ Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за градежништво, проектирање, инженеринг, посредување и услуги Геодизајн Инженеринг ДООЕЛ Скопје
Адреса
Ул. ,,Фјодор Достоевски” ББ, Општина Ѓорче Петров, 1060 Скопје Република Северна Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Испитување на градежни материјали и производи
Прва акредитација
14.11.2022
Дата на важност на сертификатот
13.11.2026