ЛТ-096 Геохидроинженеринг ДОО Скопје
ГХИ Лабораторија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Геохидроинженеринг ДОО Скопје
ГХИ Лабораторија
Адреса
с. Росоман, Општина Росоман
ghi@ghi.com.mk
Тел. 02 2448 832
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на градежни материјали
Прва акредитација
30.01.2023
Дата на важност на сертификатот
29.01.2027