ЛТ – 097 – Екотех Лаб С ДОО, Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Екотех Лаб С ДОО, Скопје
Адреса
Адреса - Бул. Кузман Јосифовски Питу бр.28 15/16, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на јонизирачко зрачење со определување на амбиентален дозен еквивалент, определување на персонална дозиметрија и проценка и рутински тестови во медицинските одделенија за снимање
Прва акредитација
07.06.2023
Дата на важност на сертификатот
06.06.2027