СТ – 016 АКРА СЕРТИФИКАЦИЈА ДООЕЛ – Скопје- Целосна суспензија на опсегот на акредитација на 07.09.2022 (на барање на СТ)

Целосна суспензија на опсегот на акредитација на 07.09.2022 (на барање на СТ)

Сертификат за акредитација број
СТ - 016
Акредитирано тело
АКРА СЕРТИФИКАЦИЈА ДООЕЛ
Адреса
Наум Наумовски Борче 65/1-1, 1000 Скопје, Р. С. Македонија
https://aqracertification.mk/
Краток опис на опсегот на акредитација
МКС EN ISO 9001:2015
Сертификација на системи за менаџмент со квалитет
МКС EN ISO 14001:2015
Сертификација на системи за менаџмент на животна средина
МКС ISO 45001:2018
Сертификација на системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа
Прва акредитација
08.10.2021
Дата на важност на сертификатот
07.10.2025