ЛТ – 084 Лабораторија за животна и работна средина ЦТС Индустри

Лабораторија за животна и работна средина

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Лабораторија за животна и работна средина ЦТС Индустри
Адреса
Ул. Лондонска бр. 2 локал 22, канал, ламела В, Карпош, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Лабораторија за животна и работна средина
Прва акредитација
2.06.2021
Дата на важност на сертификатот
1.06.2025