ЛТ – 085 Лабораторија на Друштво за техничко испитување, контрола и анализа

Технички институт Македонија ДОО Неготино

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Лабораторија на Друштво за техничко испитување, контрола и анализа
Технички институт Македонија ДОО Неготино
Адреса
ул. Железничка бр. 8 1440 Неготино
Краток опис на опсегот на акредитација
Tестирање во областа на животната средина (теренско испитување на бучава и воздух од животната средина, емисии од стационарен извор и лабораториско испитување на отпадна вода) и безбедност и здравје при работа
Прва акредитација
25.06.2021
Дата на важност на сертификатот
24.06.2025