ЛТ – 086 ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп
Санитарно – хемиска лабораторија
Санитарно – микробиолошка лабораторија
Адреса
“Октомвриска” ББ, 7500 Прилеп
Република Северна Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на вода
Прва акредитација
18.08.2021
Дата на важност на сертификатот
17.08.2025