ЛТ – 083 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Фармацевтски факултет

Центар за природни производи

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Фармацевтски факултет
Центар за природни производи
Адреса
Mајка Тереза 47, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на фармацевтски препарати и растителен материјал
Прва акредитација
10.03.2021
Дата на важност на сертификатот
09.03.2025