Потпишан договор со АТ на Албанија

Со цел меѓународно промовирање на своите активности и одржување на трендот на проширување на меѓународната соработка со акредитационите тела на државите од Европа, на 20.02.2008 година, Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) потпиша Договор за соработка со Акредитационото Тело на Република Албанија (ДА).

Цел на Договорот е континуирана соработка помеѓу двете акредитациони тела за постигнување на едноличен акредитационен процес во регионот и обезбедување взаемна поддршка за развој и унапредување на акредитационите активности во двете земји.

Во рамките на ЕА принципите, двете страни потписнички на договорот одлучија да ја одржуваат и развиваат взаемната поддршка, постигнување и одржување еквивалентност и хармонизација на акредитационите принципи во согласност со упатствата од EA, IAF и ILAC, постојано одржување на деловни контакти со сите релевантни тела, како и взаемна поддршка во процесот на придружување кон земјите потписнички на MLA договорите.