ЛТ – 050 Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје

Факултет за земјоделски науки и храна

Лабораторија за анализа на храна за животни, Л-01

Лабораторија за испитување на квалитет на семиња од земјоделски растенија, Л-03

Лабораторија за анализа на почва и ѓубрива, Л-04

Лабораторија за тутун и тутунски производи, Л-05

Лабораторија за испитување на грозје, вино и алкохолни пијалоци Л-06

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје
Факултет за земјоделски науки и храна
Лабораторија за анализа на храна за животни Л-01 ,
Лабораторија за испитување на квалитет на семиња од земјоделски растенија, Л-03
Лабораторија за анализа на почва и ѓубрива, Л-04
Лабораторија за тутун и тутунски производи, Л-05
Лабораторија за испитување на грозје, вино и алкохолни пијалоци Л-06
Адреса
ул. „ 16-та Македонска бригада“ бр. 3, 1000, Скопје
www.fznh.ukim.edu.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на храна за животни, житарки, мешунки и нус производи, квалитетни својства на семиња од земјоделски растенија, почва и ѓубрива, органолептичка и визуелна проценка на квалитетот на тутунската суровина, грозје, вино и алкохолни пијалоци
Прва акредитација
24.03.2015
Дата на важност на сертификатот
23.03.2027