ЛТ – 052 Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, Факултет за природни и технички науки, АМБИКОН Лабораторија

Факултет за природни и технички науки,Теренска лабораторија за животна и работна средина и електронска микроскопија 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип ,Факултет за природни и технички науки,
АМБИКОН Лабораторија
Адреса
ул. Гоце Делчев бр.89, 2000 Штип
Краток опис на опсегот на акредитација
Лабораторија за контрола на квалитативните и квантитативните параметри на амбиентниот воздух во реални услови и реално време, утврдување на нивото на персонална експозиција на одделни штетности како и испитување на морфологијата и хемискиот состав на најразлични материјали
Прва акредитација
02.07.2015
Дата на важност на сертификатот
01.07.2027