ЛТ – 052 Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, Факултет за природни и технички науки, АМБИКОН Лабораторија

Факултет за природни и технички науки,Теренска лабораторија за животна и работна средина и електронска микроскопија 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип ,Факултет за природни и технички науки, АМБИКОН Лабораторија
Адреса
ул. Гоце Делчев бр.89, Штип
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на животна и работна среедина и електронска микроскопија
Прва акредитација
2.07.2015
Дата на важност на сертификатот
1.07.2023