ЛТ – 053 ЕКО КОНТРОЛ ДОО Струмица, Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп

Лабораторија за мониторинг на животна средина ЕКО КОНТРОЛ ДОО Охрид, Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Лабораторија за мониторинг на животна средина ЕКО КОНТРОЛ ДОО Струмица, Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Адреса
Трговски центар – ТОЧИЛА – спрат, Прилеп
Краток опис на опсегот на акредитација
Теренски испитување на бучава и воздух од животната средина, емисии од стационарен извор и лабораториско испитување на отпадна вода
Прва акредитација
9.09.2015
Дата на важност на сертификатот
8.09.2027