ЛТ – 062 Универзитет Св. Кирил и Методиј, Градежен факултет Скопје

Лабораторија за градежни прозводи, материјали и конструкции

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Градежен факултет Скопје – Лабораторија за градежни прозводи, материјали и конструкции
Адреса
Бул Партизански одреди 24, 1000, Скопје
www.gf.ukim.edu.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на градежни производи, материјали и конструкции
Прва акредитација
22.04.2016
Дата на важност на сертификатот
21.04.2024