ЛТ – 064 КЛАНИЦА БДА КОМПАНИ Куманово

Лабораторија за Микробиолошко тестирање на храна и сите видови на вода

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
КЛАНИЦА БДА КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово Лабораторија БДА Куманово
Адреса
Ул. Ѓорче Петров, 6а, 1300, Куманово
Краток опис на опсегот на акредитација
Микробиолошко, молекуларно и хемиско тестирање на храна, храна за животни, вода, месо и производи од месо
Прва акредитација
23.05.2016
Дата на важност на сертификатот
22.05.2028