ЛТ- 066 Министерство за внатрешни работи на Република Северна Македонија Биро за јавна безбедност

Оддел за криминалистичко-технички испитувања и вештачења

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Министерство за внатрешни работи на Република Северна Македонија Биро за јавна безбедност ,Оддел за криминалистичко-технички испитувања и вештачења
Адреса
Ул. Димче Мирчев бр.9, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Лабораториски тестирања во областа на хумана ДНК идентификација, токсикологија и дроги , испитување на спорни документи, криминалистичка регистрација и идентификација на лица, прием и селекција на биолошки материјал и траги од папиларни линии, механоскопија и балистика, детектирање на микро-траги
Прва акредитација
20.07.2016
Дата на важност на сертификатот
19.07.2024