ЛТ- 066 Министерство за внатрешни работи на Република Македонија Биро за јавна безбедност Централни полициски служби

Оддел за криминалистичко-технички испитувања и вештачења

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија Биро за јавна безбедност Централни полициски служби Оддел за криминалистичко-технички испитувања и вештачења
Адреса
Ул. Димче Мирчев бр.9, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Лабораториски тестирања во областа на хумана ДНК идентификација и амфетамински тип на стимуланси и криминалистичко испитување на ракопис
Прва акредитација
20.07.2016
Дата на важност на сертификатот
19.07.2020