ЛТ 068 Лабораторија за изолациони материјали – АД МЕПСО

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Лабораторија за изолациони материјали – АД МЕПСО
Адреса
Марко Крале бр. 142 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Лабораторија за тестирање на изолациони материјали во електротехниката
Прва акредитација
6.10.2017
Дата на важност на сертификатот
5.10.2025