ЛТ – 070 БИО Инженеринг ДОО,Скопје Истражувачки центар за применета микробиологија и биотехнологија д-р Кунгуловски

Микробиолошка лабораторија за храна и вода

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
БИО Инженеринг ДОО, Скопје
Истражувачки центар за применета микробиологија и биотехнологија д-р Кунгуловски - Микробиолошка лабораторија за храна и вода
Адреса
Ул. Иван Аговски бр.7/1 1000 Скопје
www.bioengineering.com.mk
biolab@bioengineering.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Mикробиолошка анализa на сите видови на вода и хранa
Прва акредитација
20.12.2017
Дата на важност на сертификатот
19.12.2025