ЛТ – 071 Друштво за техничко испитување и анализа – ТИМКО ЛАБ

Лабораторија за микробиолошко и хемиско тестирање на храна, месо и производи од месо

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за техничко испитување и анализа ТИМКО ЛАБ
Адреса
Ул. 10, бр. 44, с. Кадино, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на храна, месо, производи од месо и фиизичко и хемиско тестирање на вода и отпадна вода
Прва акредитација
02.04.2018
Дата на важност на сертификатот
01.04.2026