ЛТ – 072 Проагроголд Груп ДООЕЛ

Проанализ Лабораторија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Проагроголд Груп ДООЕЛ
Проанализ Лабораторија
Адреса
Бул. Гоце Делчев 127 Г, 2400 Струмица, Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Хемиска анализа на почва и вода за наводнување, микробиолошка анализа на вода и храна, броење на соматски клетки во млеко
Прва акредитација
21.05.2018
Дата на важност на сертификатот
20.05.2022