ЛТ – 073 Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

Лабораторија за тестирање на возила и составни делови

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје Лабораторија за тестирање на возила и составни делови
Адреса
Бул. Борис Трајковски 21, 1000 Скопје
www.amcert.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на возила и составни делови
Прва акредитација
04.07.2018
Дата на важност на сертификатот
03.07.2022