ЛТ – 074 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Факултет за електротехника и информациски технологии

Лабораторија за контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“во Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии Лабораторија за контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење
Адреса
ул. Руѓер Бошковиќ бр. 18, П. фах 574, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење
Прва акредитација
04.02.2019
Дата на важност на сертификатот
03.02.2023