ЛТ – 076 ДПТУ ФУД ЛАБ ДОО Скопје

Лабораторија за испитување на храна и дијагностика на болести кај животни

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ДПТУ ФУД ЛАБ ДОО Скопје
Лабораторија за испитување на храна и дијагностика на болести кај животни
Адреса
Бул. Борис Трајковски бр. 130, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Микробиолошко и хемиско тестирање на храна и вода, земање примероци на вода и храна и дијагностика на болести кај животни
Прва акредитација
10.04.2019
Дата на важност на сертификатот
09.04.2027