ЛТ – 077 Пелагонија развој 2009 ДООЕЛ Могила

Лабораторија за контрола на квалитет на семе од земјоделски растенија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Пелагонија развој 2009 ДООЕЛ Могила Лабораторија за контрола на квалитет на семе од земјоделски растенија
Адреса
А бр. Кај клучка стар пат Битола – Прилеп, 7216 Могила
Краток опис на опсегот на акредитација
Земање примероци и тестирање на семе
Прва акредитација
20.05.2019
Дата на важност на сертификатот
19.05.2027