ЛТ – 079 ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО

Лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО ФЗЦ – Лабораторија за тестирање
Адреса
11 Ноември 87 А, Куманово
http://www.fzc11oktomvri.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на механички карактеристики на метали, металографски анализи на челици
Прва акредитација
18.11.2019
Дата на важност на сертификатот
17.11.2023