ЛТ – 080 Министерство за економија – Биро за метрологија

Tестирање на нафта и нафтени деривати

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Министерство за економија – Биро за метрологија Лабораторија за тестирање на нафта и нафтени деривати
Адреса
Бул. Јане Сандански бр. 109а, 1000 Скопје
www.bom.gov.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Tестирање на нафта и нафтени деривати
Прва акредитација
29.01.2020
Дата на важност на сертификатот
28.01.2028