ЛТ-082 Министерство за животна средина и просторно планирање – Одделение за лабораторија и теренски мерења

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Министерство за животна средина и просторно планирање - Одделение за Лабораторија и теренски мерења
Адреса
Ул 16та Македонска бригада бр. 18 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирања во областа на животната средина: бучава, физичко-хемиски методи, спектроскопија
Прва акредитација
03.03.2021
Дата на важност на сертификатот
02.03.2025