ЛТ – 035 ЈЗУ Центар за јавно здравје – Охрид

Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЈЗУ Центар за јавно здравје - Охрид
Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија
Адреса
Сирма Војвода бб - Охрид
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на вода
Прва акредитација
20.02.2013
Дата на важност на сертификатот
19.02.2025