ЛТ – 036 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Државна фитосанитарна лабораторија – ДФЛ

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Државна фитосанитарна лабораторија - ДФЛ
Адреса
Ул. Александар Македонски бб 1000 Скопје Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на земјоделски производи, растителен материјал, семе и производи за заштита на растенијата
Прва акредитација
15.03.2013
Дата на важност на сертификатот
15.03.2025