ЛТ – 043 РЖ Техничка контрола АД, Скопје

Лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
РЖ Техничка контрола АД
Адреса
16 Македонска бригада 18 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Лабораторија за тестирање на механички карактеристики на метали, хемиски состав на метали, физичко-хемиски карактеристики на цврсти горива, хемиски состав на почви и вештачки ѓубрива, технолошка и отпадна вода
Прва акредитација
24.01.2014
Дата на важност на сертификатот
23.01.2026