ЛТ – 046 Универзитет во Тетово, Факултет за Применети науки

Лабораторија за испитување и контрола на градежни материјали

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет во Тетово, Факултет за Применети науки - Лабораторија за испитување и контрола на градежни материјали
Адреса
Ул. “Илинден” бб, 1200, Тетово Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Испитување на градежни материјали и производи
Прва акредитација
24.12.2014
Дата на важност на сертификатот
23.12.2026