ЛТ – 009 ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово

Одделение за санитарно хигиенска дејност со здравствена екологија

Отсек за санитарна хемија-тестирање на храна

Отсек за санитарна хемија-тестирање на водаОтсек за комунална хигиена 

Одделение за лабораториска дејност
Отсек за санитарна микробиологија 

Подрачна Единица Гостивар
Отсек за санитарна хемија-тестирање на хранаОтсек за санитарна хемија-тестирање на вода

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово
Одделение за санитарно хигиенска дејност со здравствена екологија
Отсек за санитарна хемија-тестирање на храна
Отсек за санитарна хемија-тестирање на вода
Отсек за комунална хигиена
Одделение за лабораториска дејност
Отсек за санитарна микробиологија
Подрачна Единица Гостивар
Отсек за санитарна хемија-тестирање на храна
Отсек за санитарна хемија-тестирање на вода
Адреса
"29 Ноември" бр.73, Тетово
"Мајор Чеде Филиповски" бб, Гостивар
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на храна и вода
Прва акредитација
09.02.2009
Дата на важност на сертификатот
08.02.2025