ЛТ – 010 ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани

Лабораториски Испитувачки Комплекс

Лабораторија за санитарна хемијаЛабораторија за санитарна микробиологија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани
Лабораториски Испитувачки Комплекс
Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија
Адреса
Милан Зечар бр.21 - Кочани
www.zzz-kocani.org.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Земање на примероци вода и тестирање на вода и храна
Прва акредитација
09.02.2009
Дата на важност на сертификатот
08.02.2025