Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ЛТ – 012 Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола

Научен институт за тутун – ПрилепЛабораторија за контрола на квалитет на семе од земјоделски растенија-L01
Лабораторија за контрола на квалитет на почва, вода, ѓубрива и растителен материјал-L02
Лабораторија за контрола на квалитетот на тутунот и тутунските производи-L03
Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина-L04
Лабораторија за контрола на здравјето на растенијата-L05

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
Научен институт за тутун - Прилеп
Лабораторија за контрола на квалитет на семе од земјоделски растенија-L01
Лабораторија за контрола на квалитет на почва, вода, ѓубрива и растителен материјал-L02
Лабораторија за контрола на квалитетот на тутунот и тутунските производи-L03
Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина-L04
Лабораторија за контрола на здравјето на растенијата-L05
Адреса
Кичевска бб, 7500 Прилеп
www.tip.edu.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на семе, почва, ѓубрива, тутунска суровина и тутунски производи, контрола на здравје на растенијата
Прва акредитација
03.03.2009
Дата на важност на сертификатот
02.03.2025