ЛТ – 013 ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола

Лабораторија за санитарна и токсиколошка хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола
Лабораторија за санитарна и токсиколошка хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија
Адреса
ул. Партизанска бб - Битола
www.zzzbt.org.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на храна и вода
Прва акредитација
03.04.2009
Дата на важност на сертификатот
02.04.2025