ЛТ – 014 Градежен Институт “Македонија” – Скопје

Лабораторија за испитување на градежни материјали

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Градежен Институт "Македонија" - Скопје
Лабораторија за испитување на градежни материјали
Адреса
Дрезденска бр.52 - Скопје
www.gim.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Испитување на хемиски, физичко-хемиски и физичко-механички особини на градежни материјали, бои и лакови, воздух и околина
Прва акредитација
03.07.2009
Дата на важност на сертификатот
02.07.2025