ЛТ – 016 ЕКОТЕХ ДОЗИМЕТРИЈА ДОО – ПОДРУЖНИЦА ВО СКОПЈЕ

Лабораторија ЕКОТЕХ ДОЗИМЕТРИЈА

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЕКОТЕХ ДОЗИМЕТРИЈА ДОО – Подружница во Скопје
Лабораторија ЕКОТЕХ ДОЗИМЕТРИЈА
Адреса
Кузман Јосифовски Питу 28/16, 1000 Скопјe
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на јонизирачко зрачење со определување на амбиентален дозен еквивалент и определување на персонална дозиметрија
Прва акредитација
02.07.2010
Дата на важност на сертификатот
01.07.2026