ЛТ – 018 ЕВРО КОНСАЛТИНГ – ДОО Скопје

Лабораторија за испитување на градежни материјали

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЕВРО КОНСАЛТИНГ - ДОО Скопје
Лабораторија за испитување на градежни материјали
Адреса
ул. „Петко Јанчевски“ бр.41А - Скопје
www.euroconsult.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на градежни материјали
Прва акредитација
10.12.2010
Дата на важност на сертификатот
09.12.2026