ЛТ – 019 ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје

ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје
Одделение за хигиена со здравствена екологија 
1. Отсек за санитарна хемија
2. Отсек за екотоксикологија
3. Отсек за комунална хигиена
4. Отсек за хигиена на исхрана
Одделение за микробиологија со паразитологија
1. Отсек за санитарна микробиологија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје Одделение за хигиена со здравствена екологија
1. Отсек за санитарна хемија
2. Отсек за екотоксикологија
3. Отсек за комунална хигиена
4. Отсек за хигиена на исхрана
Одделение за микробиологија со паразитологија
1. Отсек за санитарна микробиологија
Адреса
III Македонска бригада бр. 18, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на земјоделски производи и производи од животинско потекло, храна, пијалоци, вода Земање на примероци храна и вода
Прва акредитација
15.12.2010
Дата на важност на сертификатот
14.12.2026