ЛТ – 019 ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје

Одделение за хигиена со здравствена екологијаОдделение за микробиологија со паразитологија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје Одделение за хигиена со здравствена екологија
Одделение за микробиологија со паразитологија
Адреса
III Македонска бригада бр. 18, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на земјоделски производи и производи од животинско потекло, храна, пијалоци, вода Земање на примероци храна и вода
Прва акредитација
15.12.2010
Дата на важност на сертификатот
14.12.2022