ЛТ – 020 Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица

Лабораторија за тестирање на руда

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица
Лабораторија за тестирање на руда
Адреса
ул. Рударска 28, 2304 Македонска Каменица
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на олово-цинкова руда
Прва акредитација
23.02.2011
Дата на важност на сертификатот
22.02.2027