ЛТ – 022 Месер Вардар Техногас Месер Груп Гмбх дооел

Лабораторија за испитување на гасови, гасни смеши и подвижни садови под притисок

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Месер Вардар Техногас Месер Груп Гмбх дооел
Лабораторија за испитување на гасови, гасни смеши и подвижни садови под притисок
Адреса
ул. Источна индустриска зона бб, 1000 Скопје
www.messer.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Испитување nа гасови, гасни смеши и подвижни садови под притисок
Прва акредитација
16.03.2011
Дата на важност на сертификатот
15.03.2023