Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ЛТ – 022 Месер Вардар Техногас Месер Груп Гмбх дооел

Лабораторија за испитување на гасови, гасни смеши и подвижни садови под притисок

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за трговија, производство и услуги Месер Вардар Техногас Месер СЕ&Цо. КГаА Дооел увоз – извоз Скопје
Лабораторија за испитување на гасови, гасни смеши
Адреса
ул. Источна индустриска зона бб, 1000 Скопје
www.messer.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Хемиско испитување на гасови и гасни смеши компримирани во боци и хемиско испитување на течен гас во стационарен резервоар и транспортна цистерна
Прва акредитација
16.03.2011
Дата на важност на сертификатот
15.03.2027