ЛТ – 023 ЕКО ДЕТЕКТ ДOOЕЛ – Скопје

Лабораторија за мерење и заштита од нејонизирачко електромагнетно и оптичко зрачење

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЕКО ДЕТЕКТ ДООЕЛ Скопје Друштво за мерење, анализа, инженеринг и услуги
ЕКО ДЕТЕКТ- Лабораторија за испитување на штетно влијание на нејонизирачки зрачење врз здравјето на луѓето
Адреса
Ул. „Кленоец” Бр. 69-2/40, 1000 Скопје
1000 Скопје
Тел. +389 070 239 979
www.ekodetekt.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање и заштита од нејонизирачко електромагнетно зрачење
Прва акредитација
23.05.2011
Дата на важност на сертификатот
22.05.2027