ЛТ – 023 ЕКО ДЕТЕКТ ДOOЕЛ – Скопје

ЕКО ДЕТЕКТ ДООЕЛ Скопје
Друштво за мерење, анализа, инженеринг и услуги

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЕКО ДЕТЕКТ ДООЕЛ Скопје Друштво за мерење, анализа, инженеринг и услуги
ЕКО ДЕТЕКТ- Лабораторија за испитување на штетно влијание на нејонизирачки зрачење врз здравјето на луѓето
Адреса
Варшавска 9-4/11, 1000 Скопје;
Кленоец 69-2/40 070 239 979
Краток опис на опсегот на акредитација
Лабораторија за мерење, процена на изложеност и мерки на заштита на луѓе од нејонизирачко електромагнетно зрачење.
Мерење, процена на изложеност и мерки на заштита на луѓе од нејонизирачко електромагнетно зрачење.
Прва акредитација
23.05.2011
Дата на важност на сертификатот
22.05.2023