ЛТ – 024 Друштво за техничко испитување, анализа и квалитет Еуромак Контрол ДОО Скопје

Лабораторија на Еуромак Контрол 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за техничко испитување, анализа и квалитет Еуромак Контрол ДОО Скопје
Лабораторија на Еуромак Контрол
Адреса
Ул. Стогово бр.13А, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Земање на примероци вода и отпад, тестирање во областа на животната средина (амбиентен воздух, извори од емисии на супстанци) и безбедност и здравје при работа, тестирање на храна, отпад и текстил
Прва акредитација
23.05.2011
Дата на важност на сертификатот
22.05.2027