ЛТ – 026 Друштво за градежништво, промет и услуги „ГЕИНГ “ ДОО

Лабораторија за испитувања на геомеханика, градежни материјали и животна средина „ГЕИНГ “ 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за градежништво, промет и услуги „ГЕИНГ ДОО"
Лабораторија за испитувања на геомеханика, градежни материјали и животна средина „ГЕИНГ “
Адреса
ул. „Борис Трајковски“, бр.111, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Класификација по тип на производи/материјали за тестирање: градежни производи, материјали и конструкции, цемент, бетон, камен и агрегати, карпи и земја, тули, асфалт и битумен, конструкции, градежни производи.
Прва акредитација
17.10.2011
Дата на важност на сертификатот
16.10.2023