ЛТ – 026 Друштво за градежништво, промет и услуги „ГЕИНГ “ ДОО

Лабораторија за испитувања на геомеханика, градежни материјали и животна средина „ГЕИНГ “ 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за градежништво, промет и услуги „ГЕИНГ ДОО"
Лабораторија за испитувања на геомеханика, градежни материјали и животна средина „ГЕИНГ “
Адреса
ул. „Борис Трајковски“, бр.111, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Испитување на хемиски, физичко-хемиски и физичко-механички особини на градежни производи, материјали и конструкции
Прва акредитација
17.10.2011
Дата на важност на сертификатот
16.10.2027