Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ЛТ – 028 Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Земјоделски Факултет – УНИЛАБ

Земјоделски факултет – УНИЛАБ

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Земјоделски факултет - УНИЛАБ
Адреса
„Гоце Делчев“ бр. 89, 2000 Штип
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на примероци од животна средина- почва, вода и седименти и неоргански ѓубрива Земање примероци и тестирање на семе
Тестирање на масти и масла, вино и алкохолни пијалоци, овошје и зеленчук, лековити/ароматични билки зачини, фармацевтски производи
Прва акредитација
27.01.2012
Дата на важност на сертификатот
26.01.2028